Ví dụ về Select trong MySQL bằng PHP

Ví dụ về Select trong MySQL bằng PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ về Select trong MySQL bằng PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Câu lệnh select thường dùng để lấy dữ liệu và hiển thị lên website ở cả frontend lẫn backend, đây là câu lệnh thông dụng hay sử dụng nhất trong một website.

Trong MySQL để lấy danh sách records trong một bảng dữ liệu thì ta sử dụng lệnh select với cú pháp:

SELECT field1, field2 FROM table_name

Bên cạnh đó ta cũng có sử dụng thêm điều kiện where và limit để giới hạn kết quả trả về. Như vậy việc lấy danh sách dữ liệu trong MySQL bằng PHP thực chất là ta sử dụng PHP để chạy câu truy vấn SQL.

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các thao tác lấy dữ liệu với MySQLi.

1. Select data với MySQLi

Chúng ta có hai cách sử dụng đó là sử dụng đối tượng và hàm truyền thống.

Sử dụng MySQLi Object-oriented:

// Kết nối CSDL
$conn = new mysqli('localhost', 'root', 'vertrigo', 'hoidapcode');
 
// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
    die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
} 
 
// Câu SQL lấy danh sách
$sql = "SELECT id, title, content FROM News";
 
// Thực thi câu truy vấn và gán vào $result
$result = $conn->query($sql);
 
// Kiểm tra số lượng record trả về có lơn hơn 0
// Nếu lớn hơn tức là có kết quả, ngược lại sẽ không có kết quả
if ($result->num_rows > 0) 
{
    // Sử dụng vòng lặp while để lặp kết quả
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "title: " . $row["title"]. " - Content: " . $row["content"]."<br>";
    }
} 
else {
    echo "Không có record nào";
}
 
// ngắt kết nối
$conn->close(); 

Sử dụng MySQLi Procedural:

// Kết nối CSDL
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'hoidapcode');
 
// Kiểm tra kết nối
if (!$conn) {
    die("Kết nối thất bại: " . mysqli_connect_error());
}
 
// Câu SQL lấy danh sách
$sql = "SELECT id, title, content FROM News";
 
// Thực thi câu truy vấn và gán vào $result
$result = mysqli_query($conn, $sql);
 
// Kiểm tra số lượng record trả về có lơn hơn 0
// Nếu lớn hơn tức là có kết quả, ngược lại sẽ không có kết quả
if (mysqli_num_rows($result) > 0) 
{
    // Sử dụng vòng lặp while để lặp kết quả
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "title: " . $row["title"]. " - Content: " . $row["content"]. "<br>";
    }
} 
else {
    echo "Không có record nào";
}
 
// ngắt kết nối
mysqli_close($conn); 

2. Select data với PDO

Chúng ta sẽ sử dụng cơ chế Prepared để truy vấn CSDL.

try {
    // Kết nối CSDL
    $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=hoidapcode", 'root', 'vertrigo');
     
    // Khai báo exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
     
    // Sử đụng Prepare 
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id, title, content FROM News"); 
     
    // Thực thi câu truy vấn
    $stmt->execute();
 
    // Khai báo fetch kiểu mảng kết hợp
    $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); 
     
    // Lấy danh sách kết quả
    $result = $stmt->fetchAll();
     
    // Lặp kết quả
    foreach ($result as $item){
        echo $item['title'] . ' - '. $item['content'];
    }
}
catch(PDOException $e) {
    echo "Lỗi: " . $e->getMessage();
}
 
// Ngắt kết nối
$conn = null;

3. Lời kết

Sau khi có kết quả trả về thì chúng ta sẽ kết hợp với giao diện HTML để hiển thị ra bên ngoài website. Công đoạn này phụ thuộc vào từng layout nên mình không đưa ra ví dụ minh họa.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ học cách thực hiện lệnh delete dữ liệu với PHP.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ về Select trong MySQL bằng PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!