Ví dụ pipe trong angular 4

Ví dụ pipe trong angular 4 là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ pipe trong angular 4 sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và AngularJS nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Pipe trong Angular 4 (AngularJS gọi là filter).

Pipe được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu.

Cú pháp sử dụng pipe

Cú pháp sử dụng pipe rất đơn giản:

{{du_lieu | pipe}}

- du_lieu: là dữ liệu cần chuyển đổi
- pipe: là pipe mà bạn sử dụng.

Ví dụ bạn cần hiển thị 1 chuỗi ra màn hình là chữ hoa (uppercase)

{{ "Xin chào" | uppercase}}

Khi đó, ở trình duyệt sẽ hiển thị:

Như bạn đã thấy, chuối "Xin chào" đã được chuyển toàn bộ thành "XIN CHÀO".

Một số pipe dựng sẵn (built-in pipe) của Angular

Angular xây dựng sẵn 1 số built-in pipe thường dùng như bảng dưới.

Một số built-in directive của Angular Directive Ghi chú lowercase Chuyển chuỗi thành kí tự thường

VD: Hoidapcode.com thành Hoidapcode.com uppercase Chuyển chuỗi thành kí tự hoa

VD: Hoidapcode.com thành HOIDAPCODE.COM date Chuyển dữ liệu thành định dạng ngày tháng currency Chuyển dữ liệu thành định dạng tiền tệ json Chuyển dữ liệu về dạng JSON percent Chuyển dữ liệu về dạng % decimal Chuyển dữ liệu về dạng thấp phân slice Cắt dữ liệu của mảng. Giống như Array.prototype.slice() một ví dụ nhỏ sử dụng các built-in pipe của Angular:

app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
 
@Component({
   selector: 'app-root',
   templateUrl: './app.component.html',
   styleUrls: ['./app.component.css']
})
 
export class AppComponent {
   title = 'Angular 4 Project!';
   todaydate = new Date();
   jsonval = {name:'Rox', age:'25', address:{a1:'Mumbai', a2:'Karnataka'}};
   months = ["Jan", "Feb", "Mar", "April", "May", "Jun",
             "July", "Aug", "Sept", "Oct", "Nov", "Dec"];
} 

app.component.html

<div style = "width:100%;">
  <div style = "width:40%;float:left;border:solid 1px black;">
     <h1>Uppercase Pipe</h1>
     <b>{{title | uppercase}}</b><br/>
      
     <h1>Lowercase Pipe</h1>
     <b>{{title | lowercase}}</b>
      
     <h1>Currency Pipe</h1>
     <b> {{6589.23 | currency:"VND"}}</b><br/>
     <b> {{6589.23 | currency:"VND":true}}</b> // Giá trị true để hiển thị kí hiệu của tiền tệ.
      
     <h1>Date pipe</h1>
     <b>{{todaydate | date:'d/M/y'}}</b><br/>
     <b>{{todaydate | date:'shortTime'}}</b>
      
     <h1>Decimal Pipe</h1>
     <b>{{ 454.78787814 | number: '3.4-4' }}</b> // 3 là phần nguyên, 4-4 là phần thực
  </div>
   
  <div style = "width:40%;float:left;border:solid 1px black;">
     <h1>Json Pipe</h1>
     <b>{{ jsonval | json }}</b>
     <h1>Percent Pipe</h1>
     <b>{{00.54565 | percent}}</b>
     <h1>Slice Pipe</h1>
     <b>{{months | slice:2:6}}</b> 
     // 2 và 6 là vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc
  </div>
</div> 

Tự tạo 1 pipe

Để tạo và sử dụng 1 pipe trong project bạn cần làm các bước sau:

1. Tạo pipe 

2. Import pipe vào project: khai báo trong file app.module.ts

3. Sử dụng pipe trong file html

Cùng đi vào ví dụ cụ thể: tạo pipe sqrt để tính căn bậc hai

Tạo pipe

Đầu tiên, ta tạo file app.sqrt.ts

app.sqrt.ts

import {Pipe, PipeTransform} from '@angular/core';
@Pipe ({
   name : 'sqrt'
})
export class SqrtPipe implements PipeTransform {
   transform(val : number) : number {
      return Math.sqrt(val);
   }
} 

Dòng đầu tiên, ta import Pipe và PipeTransform từ thư viện của Angular core

import {Pipe, PipeTransform} from '@angular/core';

Tiếp đó khai báo tên cho pipe này là sqrt:

@Pipe ({     name : 'sqrt'  }) 

Import pipe

Để import pipe vào project, ta cần khai báo chúng trong app.module.ts

app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
 
import { AppComponent } from './app.component';
import { NewCmpComponent } from './new-cmp/new-cmp.component';
import { ChangeTextDirective } from './change-text.directive';
// Chỉ ra đường dẫn của sqrt pipe
import { SqrtPipe } from './app.sqrt';
@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    NewCmpComponent,
    ChangeTextDirective,
    // Khai báo sqrt pipe
    SqrtPipe
  ],
  imports: [
    BrowserModule
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { } 

Sử dụng pipe

Sử dụng pipe sqrt tương tự như các pipe khác: <b>Căn bậc hai của 25 là : {{25 | sqrt}}</b> 

Kết quả hiển thị:

Nội dung bài pipe trong Angular 4 đến đây là hết rồi. Trong bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về routing trong Angular 4.

Hy vọng với bài viết về Ví dụ pipe trong angular 4 đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình AngularJS. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!