Ví dụ hàm parse_ini_file() trong PHP

Ví dụ hàm parse_ini_file() trong PHP là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Ví dụ hàm parse_ini_file() trong PHP sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.


Hàm parse_ini_file() sẽ lấy thông tin cấu hình từ file cấu hình( file ini) truyền vào.

Cú pháp

Cú phápparse_ini_file( $filename, $process_sections, $scanner_mode);

Trong đó:

  • $filename là tên file ini cần lấy thông tin.
  • $process_sections là tham số, mặc định là False, nếu mang giá trị là True, bạn sẽ có một mảng đa chiều bao gồm tên phần tử và các thiết lập.
  • $scanner_mode có thể là INI_SCANNER_NORMAL (mặc định) hoặc INI_SCANNER_RAW. Nếu mang giá trị INI_SCANNER_RAW, thì các giá trị tùy chọn sẽ không được phân tích cú pháp.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa thông tin cấu hình nếu hàm chạy thành công. Ngược lại nếu chạy thất bại, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm parse_ini_file():

Code

$arr = parse_ini_file('C:\xampp\php\php.ini');
echo "<pre>";
    print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả

Array
(
    [engine] => 1
    [short_open_tag] => 
    [asp_tags] => 
    [precision] => 14
    [output_buffering] => 4096
    [zlib.output_compression] => 
    [implicit_flush] => 
    [unserialize_callback_func] => 
    [serialize_precision] => 17
    [disable_functions] => 
    [disable_classes] => 
    [zend.enable_gc] => 1
    [expose_php] => 1
    [max_execution_time] => 30
    [max_input_time] => 60
    [memory_limit] => 128M
    [error_reporting] => 32767
    [display_errors] => 1
    [display_startup_errors] => 1
    [log_errors] => 1
    [log_errors_max_len] => 1024
    [ignore_repeated_errors] => 
    [ignore_repeated_source] => 
    [report_memleaks] => 1
    [track_errors] => 
    [html_errors] => 1
    [variables_order] => GPCS
    [request_order] => GP
    [register_argc_argv] => 
    [auto_globals_jit] => 1
    [post_max_size] => 8M
    [auto_prepend_file] => 
    [auto_append_file] => 
    [default_mimetype] => text/html
    [default_charset] => UTF-8
    [include_path] => C:\xampp\php\PEAR
    [doc_root] => 
    [user_dir] => 
    [extension_dir] => C:\xampp\php\ext
    [enable_dl] => 
    [file_uploads] => 1
    [upload_tmp_dir] => C:\xampp\tmp
    [upload_max_filesize] => 2M
    [max_file_uploads] => 20
    [allow_url_fopen] => 1
    [allow_url_include] => 
    [default_socket_timeout] => 60
    [extension] => php_openssl.dll
    [y2k_compliance] => 1
    [allow_call_time_pass_reference] => 
    [safe_mode] => 
    [safe_mode_gid] => 
    [safe_mode_allowed_env_vars] => PHP_
    [safe_mode_protected_env_vars] => LD_LIBRARY_PATH
    [error_log] => C:\xampp\php\logs\php_error_log
    [register_globals] => 
    [register_long_arrays] => 
    [magic_quotes_gpc] => 
    [magic_quotes_runtime] => 
    [magic_quotes_sybase] => 
    [cli_server.color] => 1
    [pdo_mysql.default_socket] => 
    [pdo_mysql.cache_size] => 2000
    [SMTP] => localhost
    [smtp_port] => 25
    [sendmail_path] => "C:\xampp\sendmail\sendmail.exe" -t
    [mail.add_x_header] => 1
    [sql.safe_mode] => 
    [odbc.allow_persistent] => 1
    [odbc.check_persistent] => 1
    [odbc.max_persistent] => -1
    [odbc.max_links] => -1
    [odbc.defaultlrl] => 4096
    [odbc.defaultbinmode] => 1
    [ibase.allow_persistent] => 1
    [ibase.max_persistent] => -1
    [ibase.max_links] => -1
    [ibase.timestampformat] => %Y-%m-%d %H:%M:%S
    [ibase.dateformat] => %Y-%m-%d
    [ibase.timeformat] => %H:%M:%S
    [mysql.allow_local_infile] => 1
    [mysql.allow_persistent] => 1
    [mysql.cache_size] => 2000
    [mysql.max_persistent] => -1
    [mysql.max_links] => -1
    [mysql.default_port] => 3306
    [mysql.default_socket] => MySQL
    [mysql.default_host] => 
    [mysql.default_user] => 
    [mysql.default_password] => 
    [mysql.connect_timeout] => 3
    [mysql.trace_mode] => 
    [mysqli.max_persistent] => -1
    [mysqli.allow_persistent] => 1
    [mysqli.max_links] => -1
    [mysqli.cache_size] => 2000
    [mysqli.default_port] => 3306
    [mysqli.default_socket] => 
    [mysqli.default_host] => 
    [mysqli.default_user] => 
    [mysqli.default_pw] => 
    [mysqli.reconnect] => 
    [mysqlnd.collect_statistics] => 1
    [mysqlnd.collect_memory_statistics] => 1
    [pgsql.allow_persistent] => 1
    [pgsql.auto_reset_persistent] => 
    [pgsql.max_persistent] => -1
    [pgsql.max_links] => -1
    [pgsql.ignore_notice] => 0
    [pgsql.log_notice] => 0
    [sybct.allow_persistent] => 1
    [sybct.max_persistent] => -1
    [sybct.max_links] => -1
    [sybct.min_server_severity] => 10
    [sybct.min_client_severity] => 10
    [bcmath.scale] => 0
    [browscap] => C:\xampp\php\extras\browscap.ini
    [session.save_handler] => files
    [session.save_path] => C:\xampp\tmp
    [session.use_strict_mode] => 0
    [session.use_cookies] => 1
    [session.use_only_cookies] => 1
    [session.name] => PHPSESSID
    [session.auto_start] => 0
    [session.cookie_lifetime] => 0
    [session.cookie_path] => /
    [session.cookie_domain] => 
    [session.cookie_httponly] => 
    [session.serialize_handler] => php
    [session.gc_probability] => 1
    [session.gc_divisor] => 1000
    [session.gc_maxlifetime] => 1440
    [session.referer_check] => 
    [session.entropy_length] => 0
    [session.cache_limiter] => nocache
    [session.cache_expire] => 180
    [session.use_trans_sid] => 0
    [session.hash_function] => 0
    [session.hash_bits_per_character] => 5
    [url_rewriter.tags] => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
    [mssql.allow_persistent] => 1
    [mssql.max_persistent] => -1
    [mssql.max_links] => -1
    [mssql.min_error_severity] => 10
    [mssql.min_message_severity] => 10
    [mssql.compatibility_mode] => 
    [mssql.secure_connection] => 
    [tidy.clean_output] => 
    [soap.wsdl_cache_enabled] => 1
    [soap.wsdl_cache_dir] => /tmp
    [soap.wsdl_cache_ttl] => 86400
    [soap.wsdl_cache_limit] => 5
    [ldap.max_links] => -1
    [define_syslog_variables] => 
    [date.timezone] => Europe/Berlin
    [mysql.max_link] => -1
    [mssql.compatability_mode] => 
)


Hy vọng với bài viết về Ví dụ hàm parse_ini_file() trong PHP đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!