Hướng dẫn tạo website tin tức phần 9: Quản trị chuyên mục phần 2

Hướng dẫn tạo website tin tức phần 9: Quản trị chuyên mục phần 2 là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Hướng dẫn tạo website tin tức phần 9: Quản trị chuyên mục phần 2 sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các chức năng của chuyên mục, ở bài trước chúng ta đã thiết lập và xây dựng được chức năng thêm chuyên mục rồi. Bài này mình sẽ hướng dẫn tiếp viết chức năng hiển thị danh sách, sửa và xoá danh mục. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm thôi !

1. Hiển thị danh sách chuyên mục

Các bạn mở file admin/templates/categories.php và copy nội dung này vào bên dưới dòng // Content danh sách chuyên mục :

$sql_get_list_cate = "SELECT * FROM categories ORDER BY id_cate DESC";
// Nếu có chuyên mục
if ($db->num_rows($sql_get_list_cate))
{
    echo
    '
        <br><br>
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-striped list" id="list_cate">
                <tr>
                    <td><input type="checkbox"></td>
                    <td><strong>ID</strong></td>
                    <td><strong>Tên chuyên mục</strong></td>
                    <td><strong>Loại</strong></td>
                    <td><strong>Chuyên mục cha</strong></td>
                    <td><strong>Sort</strong></td>
                    <td><strong>Tools</strong></td>
                </tr>
    ';
 
    // In danh sách chuyên mục
    foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_list_cate, 0) as $key => $data_cate)
    {
        // Hiển thị chuyên mục cha
        $sql_get_cate_parent = "SELECT * FROM categories WHERE id_cate = '$data_cate[parent_id]'";
        if ($db->num_rows($sql_get_cate_parent))
        {
            $data_cate_parent = $db->fetch_assoc($sql_get_cate_parent, 1);
 
            if ($data_cate_parent['type'] == '1' && $data_cate['type'] == '3')
            {
                $label_cate_parent = '<p class="text-danger">Lỗi</p>';
            }
            else if ($data_cate_parent['type'] == '3' && $data_cate['type'] == '2') 
            {
                $label_cate_parent = '<p class="text-danger">Lỗi</p>';
            }
            else if ($data_cate_parent['type'] == '3' && $data_cate['type'] == '1') 
            {
                $label_cate_parent = '<p class="text-danger">Lỗi</p>';
            }
            else if ($data_cate_parent['type'] == $data_cate['type']) 
            {
                $label_cate_parent = '<p class="text-danger">Lỗi</p>';
            }
            else
            {
                $label_cate_parent = $data_cate_parent['label'];
            }
        }
        else
        {
            $label_cate_parent = '';
        }
 
        // Hiển thị loại chuyên mục
        if ($data_cate['type'] == 1)
        {
            $data_cate['type'] = 'Lớn';
        }
        else if ($data_cate['type'] == 2)
        {
            $data_cate['type'] = 'Vừa';
        }
        else if ($data_cate['type'] == 3)
        {
            $data_cate['type'] = 'Nhỏ';
        }
     
        echo
        '
            <tr>
                <td><input type="checkbox" name="id_cate[]" value="' . $data_cate['id_cate'] .'"></td>
                <td>' . $data_cate['id_cate'] .'</td>
                <td><a href="' . $_DOMAIN . 'categories/edit/' . $data_cate['id_cate'] .'">' . $data_cate['label'] . '</a></td>
                <td>' . $data_cate['type'] . '</td>
                <td>' . $label_cate_parent . '</td>
                <td>' . $data_cate['sort'] . '</td>
                <td>
                    <a href="' . $_DOMAIN . 'categories/edit/' . $data_cate['id_cate'] .'" class="btn btn-primary btn-sm">
                        <span class="glyphicon glyphicon-edit"></span>
                    </a>
                    <a class="btn btn-danger btn-sm del-cate-list" data-id="' . $data_cate['id_cate'] . '">
                        <span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        ';
    }
 
    echo
    '
            </table>
        </div>
    ';
}
// Nếu không có chuyên mục
else
{
    echo '<br><br><div class="alert alert-info">Chưa có chuyên mục nào.</div>';
}  

Các bạn load lại trang chúng ta sẽ được kết quả như thế này :

Vì chuyên mục không nhiều nên mình sẽ không phân trang và xây dựng chức năng tìm kiếm trong phần danh sách chuyên mục nhé !

2. Chỉnh sửa chuyên mục

Tiếp theo chúng ta sẽ viết chức năng chỉnh sửa chuyên mục, từ danh sách chuyên mục, các bạn chọn một chuyên mục để đến trang chỉnh sửa nhé !

Xây dựng template

Các bạn mở file admin/templates/categories.php và copy đoạn code này ngay bên dưới dòng // Content chỉnh sửa chuyên mục :

$sql_get_data_cate = "SELECT * FROM categories WHERE id_cate = '$id'";
if ($db->num_rows($sql_get_data_cate))
{
    $data_cate = $db->fetch_assoc($sql_get_data_cate, 1);
 
    // Chỉnh sửa loại chuyên mục
    $checked_type_1 = '';
    $checked_type_2 = '';
    $checked_type_3 = '';
    if ($data_cate['type'] == 1)
    {
        $checked_type_1 = 'checked';
                $parent_edit_cate .= 
        '
            <div class="form-group parent-edit-cate hidden">
                <label>Parent chuyên mục</label>
                <select id="parent_edit_cate" class="form-control">
                </select>
            </div>
        ';
    }
    else if ($data_cate['type'] == 2)
    {
        $checked_type_2 = 'checked';
        $parent_edit_cate .= 
        '
            <div class="form-group parent-edit-cate">
                <label>Parent chuyên mục</label>
                <select id="parent_edit_cate" class="form-control">
        ';
 
        $sql_get_cate_parent= "SELECT * FROM categories WHERE type = '1'";
        if ($db->num_rows($sql_get_cate_parent))
        {
            // In danh sách các chuyên mục cha loại 1
            foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_cate_parent, 0) as $key => $data_cate_parent)
            {
                if ($data_cate['parent_id'] == $data_cate_parent['id_cate'])
                {
                    $parent_edit_cate .= '<option value="' . $data_cate_parent['id_cate'] . '" selected>' . $data_cate_parent['label'] . '</option>';
                }
                else
                {
                    $parent_edit_cate .= '<option value="' . $data_cate_parent['id_cate'] . '">' . $data_cate_parent['label'] . '</option>';
                }
            }
        }
        else
        {
            echo '<option value="0">Hiện chưa có chuyên mục cha nào</option>';
        }
 
        $parent_edit_cate .= 
        '
                </select>
            </div>
        ';
    }
    else if ($data_cate['type'] == 3)
    {
        $checked_type_3 = 'checked';
        $parent_edit_cate .= 
        '
            <div class="form-group parent-edit-cate">
                <label>Parent chuyên mục</label>
                <select id="parent_edit_cate" class="form-control">
        ';
                             
        $sql_get_cate_parent= "SELECT * FROM categories WHERE type = '2'";
        if ($db->num_rows($sql_get_cate_parent))
        {
            // In danh sách các chuyên mục cha loại 2
            foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_cate_parent, 0) as $key => $data_cate_parent)
            {
                if ($data_cate['parent_id'] == $data_cate_parent['id_cate'])
                {
                    $parent_edit_cate .= '<option value="' . $data_cate_parent['id_cate'] . '" selected>' . $data_cate_parent['label'] . '</option>';
                }
                else
                {
                    $parent_edit_cate .= '<option value="' . $data_cate_parent['id_cate'] . '">' . $data_cate_parent['label'] . '</option>';
                }
            }
        }
        else
        {
            echo '<option value="0">Hiện chưa có chuyên mục cha nào</option>';
        }
 
        $parent_edit_cate .= 
        '
                </select>
            </div>
        ';
    }
 
    echo
    '   <p class="form-edit-cate">
            <form method="POST" id="formEditCate" data-id="' . $data_cate['id_cate'] . '" onsubmit="return false;" class="form-cate">
                <div class="form-group">
                    <label>Tên chuyên mục</label>
                    <input type="text" class="form-control title" value="' . $data_cate['label'] . '" id="label_edit_cate">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>URL chuyên mục</label>
                    <input type="text" class="form-control slug" value="' . $data_cate['url'] . '" id="url_edit_cate">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Loại chuyên mục</label>
                    <div class="radio">
                        <label>
                            <input type="radio" name="type_edit_cate" value="1" class="type-cate-1" ' . $checked_type_1 . '> Lớn
                        </label>
                    </div>
                    <div class="radio">
                        <label>
                            <input type="radio" name="type_edit_cate" value="2" class="type-cate-2" ' . $checked_type_2 . '> Vừa
                        </label>
                    </div>
                    <div class="radio">
                        <label>
                            <input type="radio" name="type_edit_cate" value="3" class="type-cate-3" ' . $checked_type_3 . '> Nhỏ
                        </label>
                    </div>
                </div>
                                ' . $parent_edit_cate . '
                <div class="form-group">
                    <label>Sort chuyên mục</label>
                    <input type="text" class="form-control" value="' . $data_cate['sort'] . '" id="sort_edit_cate">
                </div>
                                <div class="form-group">
                        <button type="submit" class="btn btn-primary">Lưu thay đổi</button>
                                 </div>
                                 <div class="alert alert-danger hidden"></div>
            </form>
        </p>
    ';
} 

Các bạn tải lại trang chúng ta sẽ được kết quả như thế này :

Viết Ajax gửi dữ liệu

Đầu tiên chúng ta sẽ viết chức năng load chuyên mục cha như ở phần thêm chuyên mục, các bạn mở file admin/js/form.js lên và copy đoạn code sau :

// Tải chuyên mục cha ở chức năng chỉnh sửa chuyên mục
$('#formEditCate input[type="radio"]').on('click', function() {
    $id_edit_cate = $('#formEditCate').attr('data-id');
    if ($('#formEditCate .type-edit-cate-1:checked').prop("checked") == true) 
    {
        $('.parent-edit-cate').addClass('hidden');
        $('.parent-edit-cate select').html('');
    }
    else if ($('#formEditCate .type-edit-cate-2:checked').prop("checked") == true) 
    {
        $type_edit_cate = $('#formEditCate .type-edit-cate-2').val();
 
        $.ajax({
            type : 'POST',
            url : $_DOMAIN + 'categories.php',
            data : {
                action : 'load_edit_parent_cate',
                type_edit_cate : $type_edit_cate,
                id_edit_cate : $id_edit_cate
            }, success : function(data) {
                $('.parent-edit-cate').removeClass('hidden');
                $('.parent-edit-cate select').html(data);
            }, error : function() {
                $('.parent-edit-cate').removeClass('hidden');
                $('.parent-edit-cate').html('Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại sau.');
            }
        });
    } 
    else if ($('#formEditCate .type-edit-cate-3:checked').prop("checked") == true) 
    {
        $type_edit_cate = $('#formEditCate .type-edit-cate-3').val();
        $.ajax({
            type : 'POST',
            url : $_DOMAIN + 'categories.php',
            data : {
                action : 'load_edit_parent_cate',
                type_edit_cate : $type_edit_cate,
                id_edit_cate : $id_edit_cate
            }, success : function(data) {
                $('.parent-edit-cate').removeClass('hidden');
                $('.parent-edit-cate select').html(data);
            }, error : function() {
                $('.parent-edit-cate').removeClass('hidden');
                $('.parent-edit-cate').html('Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại sau.');
            }
        });
    }
}); 

Trong phần này có 1 chỗ khác so với load chuyên mục cha kia là chúng ta sẽ gửi thêm id của chuyên mục đang sửa chữa để khi load chuyên mục cha sẽ không hiển thị nó ra.

Tiếp theo các bạn copy đoạn code này vào bên dưới :

// Chỉnh sửa chuyên mục
$('#formEditCate button').on('click', function() {
    $this = $('#formEditCate button');
    $this.html('Đang tải ...');
 
    // Gán các giá trị trong các biến
    $label_edit_cate = $('#formEditCate #label_edit_cate').val();
    $url_edit_cate = $('#formEditCate #url_edit_cate').val();
    $type_edit_cate = $('#formEditCate input[name="type_edit_cate"]:radio:checked').val();
    $parent_edit_cate = $('#formEditCate #parent_edit_cate').val();
    $sort_edit_cate = $('#formEditCate #sort_edit_cate').val();
    $id_edit_cate = $('#formEditCate').attr('data-id');
 
    // Nếu các giá trị rỗng
    if ($label_edit_cate == '' || $url_edit_cate == '' || $type_edit_cate == '' || $sort_edit_cate == '')
    {
        $('#formEditCate .alert').removeClass('hidden');
        $('#formEditCate .alert').html('Vui lòng điền đầy đủ thông tin.');
        $this.html('Lưu thay đổi');
    }
    // Ngược lại
    else
    {
        $.ajax({
            url : $_DOMAIN + 'categories.php',
            type : 'POST',
            data : {
                label_edit_cate : $label_edit_cate,
                url_edit_cate : $url_edit_cate,
                type_edit_cate : $type_edit_cate,
                parent_edit_cate : $parent_edit_cate,
                sort_edit_cate : $sort_edit_cate,
                id_edit_cate : $id_edit_cate,
                action : 'edit_cate'
            }, success : function(data) {
                $('#formEditCate .alert').removeClass('hidden');
                $('#formEditCate .alert').html(data);
                $this.html('Lưu thay đổi');
            }, error : function() {
                $('#formEditCate .alert').removeClass('hidden');
                $('#formEditCate .alert').html('Không thể chỉnh sửa chuyên mục vào lúc này, hãy thử lại sau.');
                $this.html('Lưu thay đổi');
            }
        });
    }
}); 

Xong ! Giờ chúng ta qua phần PHP nhé :v

Viết PHP xử lý dữ liệu

Đầu tiên các bạn mở file admin/categories.php lên và copy đoạn code này bên dưới dòng // Tải chuyên mục cha trong chức năng chinh sửa chuyên mục :

else if ($action == 'load_edit_parent_cate')
{
    // Xử lý giá trị
    $type_edit_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['type_edit_cate'])));
    $id_edit_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['id_edit_cate'])));
 
    // Nếu type đúng dạng số
    if (!preg_match('/\D/', $type_edit_cate)) 
    {
        $type_edit_parent_cate = $type_edit_cate - 1; // Lấy type parent
        $sql_get_cate = "SELECT * FROM categories WHERE type = '$type_edit_parent_cate'";
        if ($db->num_rows($sql_get_cate))
        {
            // In danh sách các chuyên mục cha theo type parent
            foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_cate, 0) as $key => $data_cate)
            {
                if ($id_edit_cate != $data_cate['id_cate']) {
                    echo '<option value="' . $data_cate['id_cate'] . '">' . $data_cate['label'] . '</option>';
 
                }
            }
        }
        else
        {
            echo '<option value="0">Hiện chưa có chuyên mục cha nào' . $type_edit_cate .'</option>';
        }
    }
}    

Tiếp theo các bạn copy đoạn code này vào bên dưới dòng // Chỉnh sửa chuyên mục :

else if ($action == 'edit_cate') 
{
    // Xử lý các giá trị
    $label_edit_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['label_edit_cate'])));
    $url_edit_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['url_edit_cate'])));
    $type_edit_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['type_edit_cate'])));
    $parent_edit_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['parent_edit_cate'])));
    $sort_edit_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['sort_edit_cate'])));
    $id_edit_cate = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['id_edit_cate'])));
 
    // Các biến xử lý thông báo
    $show_alert = '<script>$("#formEditCate .alert").removeClass("hidden");</script>';
    $hide_alert = '<script>$("#formEditCate .alert").addClass("hidden");</script>';
    $success = '<script>$("#formEditCate .alert").attr("class", "alert alert-success");</script>';
 
    // Nếu các giá trị rỗng
    if ($label_edit_cate == '' || $url_edit_cate == '' || $type_edit_cate == '' || $sort_edit_cate == '')
    {
        echo $show_alert.'Vui lòng điền đầy đủ thông tin';
    }
    // Ngược lại
    else
    {
        // Nếu type chuyên mục không phải số
        if (preg_match('/\D/', $type_edit_cate))
        {
            echo $show_alert.'Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại sau.';
        }
        // Nếu sort chuyên mục không phải số nguyên dương
        else if (preg_match('/\D/', $sort_edit_cate) || $sort_edit_cate < 1)
        {
            echo $show_alert.'Sort chuyên mục phải là một số nguyên dương.';
        }
        // Nếu id parent chuyên mục không phải số
        else if (preg_match('/\D/', $parent_edit_cate))
        {
            echo $show_alert.'Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại sau';
        }
        // Nếu đúng 
        else
        {
            // Thực thi chỉnh sửa chuyên mục
            $sql_edit_cate = "UPDATE categories SET 
                label = '$label_edit_cate',
                url = '$url_edit_cate',
                type = '$type_edit_cate',
                parent_id = '$parent_edit_cate',
                sort = '$sort_edit_cate'
                WHERE id_cate = '$id_edit_cate'
            ";
            $db->query($sql_edit_cate);
            echo $show_alert.$success.'Tạo chuyên mục thành công.';
            $db->close(); // Giải phóng
            new Redirect($_DOMAIN.'categories'); // Trở về trang danh sách chuyên mục
        }
    }
}
// Xoá nhiều chuyên mục cùng lúc
// Xoá 1 chuyên mục 

Hai dòng chú thích kia, chúng ta sẽ xây dựng tiếp ở mục bên dưới. Ok bây giờ các bạn chạy lại và chỉnh sửa thử xem nhé !3. Xoá chuyên mục

Chức năng xoá sẽ chia ra làm 2 loại: xoá nhiều chuyên mục cùng lúc và xoá 1 chuyên mục chỉ định.

Xoá nhiều chuyên mục

Viết Ajax gửi dữ liệu

Đầu tiên các bạn mở file admin/js/form.js lên và copy đoạn code này chèn tiếp vào bên dưới :

// Checkbox all
$('.list input[type="checkbox"]:eq(0)').change(function() {
    $('.list input[type="checkbox"]').prop('checked', $(this).prop("checked"));
}); 


Cái này dùng để check tất cả các checkbox khác khi click vào checkbox đầu tiên trong bảng danh sách. Các bạn chạy lại và thử xem kết quả được như thế này không : Tiếp theo các bạn copy tiếp nội dung này và paste vào bên dưới :

// Xoá nhiều chuyên mục cùng lúc
$('#del_cate_list').on('click', function() {
    $confirm = confirm('Bạn có chắc chắn muốn xoá các chuyên mục đã chọn không?');
    if ($confirm == true)
    {
        $id_cate = [];
 
        $('#list_cate input[type="checkbox"]:checkbox:checked').each(function(i) {
            $id_cate[i] = $(this).val();
        });
 
        if ($id_cate.length === 0)
        {
            alert('Vui lòng chọn ít nhất một chuyên mục.');
        }
        else
        {
            $.ajax({
                url : $_DOMAIN + 'categories.php',
                type : 'POST',
                data : {
                    id_cate : $id_cate,
                    action : 'delete_cate_list'
                },
                success : function(data) {
                    location.reload();
                }, error : function() {
                    alert('Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại.');
                }
            });
        }
    }
    else
    {
        return false;
    }
}); 

Viết PHP xử lý dữ liệu

Các bạn mở file admin/categories.php lên và copy đoạn code này bên dưới dòng // Xoá nhiều chuyên mục cùng lúc :

else if ($action == 'delete_cate_list')
{
    foreach ($_POST['id_cate'] as $key => $id_cate)
    {
        $sql_check_id_cate_exist = "SELECT id_cate FROM categories WHERE id_cate = '$id_cate'";
        if ($db->num_rows($sql_check_id_cate_exist))
        {
            $sql_delete_cate = "DELETE FROM categories WHERE id_cate = '$id_cate'";
            $db->query($sql_delete_cate);
        }
    }   
    $db->close();
} 

Giờ các bạn chạy lại và xoá thử xem nhé !

Xoá chuyên mục chỉ định

Về phần này sẽ có 2 chỗ : ở trong bảng danh sách và ở trong trang chỉnh sửa của từng chuyên mục. Vì thế về Ajax gửi dữ liệu chúng ta sẽ viết riêng nhưng về PHP xử lý thì sẽ viết chung.

Viết Ajax gửi dữ liệu

Đầu tiên chúng ta sẽ viết Ajax cho phần xoá ở bảng danh sách trước, các bạn mở file admin/js/form.js lên và copy đoạn code sau :

// Xoá chuyên mục chỉ định trong bảng danh sách
$('.del-cate-list').on('click', function() {
    $confirm = confirm('Bạn có chắc chắn muốn xoá chuyên mục này không?');
    if ($confirm == true)
    {
        $id_cate = $(this).attr('data-id');
 
        $.ajax({
            url : $_DOMAIN + 'categories.php',
            type : 'POST',
            data : {
                id_cate : $id_cate,
                action : 'delete_cate'
            },
            success : function() {
                location.reload();
            }
        });
    }
    else
    {
        return false;
    }
}); 


// Xoá chuyên mục chỉ định trong trang chỉnh sửa
$('#del_cate').on('click', function() {
    $confirm = confirm('Bạn có chắc chắn muốn xoá chuyên mục này không?');
    if ($confirm == true)
    {
        $id_cate = $(this).attr('data-id');
 
        $.ajax({
            url : $_DOMAIN + 'categories.php',
            type : 'POST',
            data : {
                id_cate : $id_cate,
                action : 'delete_cate'
            },
            success : function() {
                location.href = $_DOMAIN + 'categories/';
            }
        });
    }
    else
    {
        return false;
    }
}); 

Viết PHP xử lý dữ liệu

Mở file admin/categories.php lên và copy nội dung này vào bên dưới dòng // Xoá 1 chuyên mục :

else if ($action == 'delete_cate')
{       
    $id_cate = trim(htmlspecialchars(addslashes($_POST['id_cate'])));
    $sql_check_id_cate_exist = "SELECT id_cate FROM categories WHERE id_cate = '$id_cate'";
    if ($db->num_rows($sql_check_id_cate_exist))
    {
        $sql_delete_cate = "DELETE FROM categories WHERE id_cate = '$id_cate'";
        $db->query($sql_delete_cate);
        $db->close();
    }       
} 


Đây là đoạn code xử lý cho cả hai cách xoá 1 chuyên mục chỉ định. Giờ các bạn chỉ việc chiêm ngưỡng thành quả thôi !4. Lời kết

Phù :v Bài này là bài kết thúc của các chức năng tương tác với chuyên mục, nó tương đối dài nên các bạn hãy làm theo từng bước nhé ! Ở trong bài sau, chúng ta sẽ bắt tay qua xây dựng các chức năng về hình ảnh của bài viết. Chúc các bạn thành công, chào các bạn !

Hy vọng với bài viết về Hướng dẫn tạo website tin tức phần 9: Quản trị chuyên mục phần 2 đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!