Hướng dẫn tạo website tin tức phần 16: Quản lý profile user

Hướng dẫn tạo website tin tức phần 16: Quản lý profile user là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Hướng dẫn tạo website tin tức phần 16: Quản lý profile user sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang web tin tức căn bản PHP. Ở bài hôm trước chúng ta đã xây dựng xong các chức năng tài khoản trong admin, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết các chức năng profile. Bây giờ chúng ta đi vào bài thôi!

1. Khái quát

Phần này có nhiệm vụ update các thông tin hồ sơ của tài khoản tác giả cũng như quản trị viên.

Các đặc điểm và chức năng trong phần này:

 • Cập nhật tên hiển thị
 • Cập nhật email
 • Đổi mật khẩu
 • Cập nhật url facebook, google, twitter
 • Cập nhật số điện thoại
 • Cập nhật giới thiệu
 • Upload ảnh đại diện

2. Table hồ sơ

Table này chúng ta đã tạo khi xây dựng chức năng đăng nhập ở bài 6, đó chính là table accounts. Các field chúng ta tương tác là:

 • password: mật khẩu
 • display_name: tên hiển thị
 • email: tên email
 • facebook: url tài khoản Facebook
 • google: url tài khoản Google Plus
 • twitter: url tài khoản Twitter
 • phone: số điện thoại
 • description: phần giới thiệu
 • url_avatar: url ảnh đại diện  

Mình sẽ chia các field này thành 3 phần để xây dựng

 • Upload ảnh đại diện
 • Cập nhật các thông tin
 • Đổi mật khẩu

3. Upload ảnh đại diện

Chức năng này cũng giống như chức năng upload hình ảnh, các bạn cũng có thể tự code và tham khảo code của mình dưới đây:

Xây dựng template

Các bạn mở file admin/templates/profile.php lên và dán nội dung này vào:

<?php
 
// Nếu đăng nhập
if ($user) 
{
    // URL ảnh đại diện tài khoản
    if ($data_user['url_avatar'] == '')
    {
        $data_user['url_avatar'] = $_DOMAIN.'images/profile.png';
    }
    else
    {
        $data_user['url_avatar'] = str_replace('admin/', '', $_DOMAIN).$data_user['url_avatar'];
    }
 
    // Form Upload ảnh đại diện
    echo
    '
        <h3>Hồ sơ cá nhân</h3>
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">Upload ảnh đại diện</div>
            <div class="panel-body">
                <form action="' . $_DOMAIN . 'profile.php" method="POST" onsubmit="return false;" id="formUpAvt" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="form-group box-current-img">
                        <p><strong>Ảnh hiện tại</strong></p>
                        <img src="' . $data_user['url_avatar'] . '" alt="Ảnh đại diện của ' . $data_user['display_name'] . '" width="80" height="80">
                    </div>
                    <div class="alert alert-info">Vui lòng chọn file ảnh có đuôi .jpg, .png, .gif và có dung lượng dưới 5MB.</div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Chọn hình ảnh</label>
                        <input type="file" class="form-control" id="img_avt" name="img_avt" onchange="preUpAvt();">
                    </div>
                    <div class="form-group box-pre-img hidden">
                        <p><strong>Ảnh xem trước</strong></p>
                    </div>            
                    <div class="form-group hidden box-progress-bar">
                        <div class="progress">
                            <div class="progress-bar" role="progressbar"></div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <button class="btn btn-primary pull-left" type="submit">Upload</button>
                        <a class="btn btn-danger pull-right" id="del_avt"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span> Xoá</a>
                    </div>
                    <div class="clearfix"></div><br>
                    <div class="alert alert-danger hidden"></div>
                </form>
            </div>
        </div>
    ';
 
    // Form Cập nhật các thông tin còn lại
}
// Ngược lại chưa đăng nhập
else
{
    new Redirect($_DOMAIN); // Trở về trang index
}
 
?> 


Sau đó các bạn chạy lại, chúng ta sẽ có kết quả như sau:Hướng dẫn tạo website tin tức phần 16: Quản lý profile userViết Ajax gửi dữ liệu

Trong phần này chúng ta sẽ viết code gửi dữ liệu 3 chức năng:

 • Xem trước ảnh khi upload
 • Upload ảnh đại diện
 • Xoá ảnh đại diện

Những chức năng trên cũng tương đối giống với của bên upload hình ảnh, chúng ta chỉ lược bỏ các vòng lặp thôi! Các bạn mở file admin/js/form.js và lần lượt copy các đoạn code bên dưới:

Xem trước ảnh khi upload

// Xem ảnh avatar trước
function preUpAvt() {
    img_avt = $('#img_avt').val();
    $('#formUpAvt .box-pre-img').html('<p><strong>Ảnh xem trước</strong></p>');
    $('#formUpAvt .box-pre-img').removeClass('hidden');
  
    // Nếu đã chọn ảnh
    if (img_avt != '')
    {
        $('#formUpAvt .box-pre-img').html('<p><strong>Ảnh xem trước</strong></p>');
        $('#formUpAvt .box-pre-img').removeClass('hidden');
        $('#formUpAvt .box-pre-img').append('<img src="' + URL.createObjectURL(event.target.files[0]) + '" style="border: 1px solid #ddd; width: 50px; height: 50px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"/>');
    } 
    // Ngược lại chưa chọn ảnh
    else
    {
        $('#formUpAvt .box-pre-img').html('');
        $('#formUpAvt .box-pre-img').addClass('hidden');
    }
} 

Upload ảnh đại diện

// Upload ảnh đại diện
$('#formUpAvt').submit(function(e) {
    img_avt = $('#img_avt').val();
    $('#formUpAvt button[type=submit]').html('Đang tải ...');
  
    // Nếu có chọn ảnh
    if (img_avt) {
        size_img_avt = $('#img_avt')[0].files[0].size;
        type_img_avt = $('#img_avt')[0].files[0].type;
 
        e.preventDefault();
        // Nếu lỗi về size ảnh
        if (size_img_avt > 5242880) { // 5242880 byte = 5MB 
            $('#formUpAvt button[type=submit]').html('Upload');
            $('#formUpAvt .alert-danger').removeClass('hidden');
            $('#formUpAvt .alert-danger').html('Tệp đã chọn có dung lượng lớn hơn mức cho phép.');
        // Nếu lỗi về định dạng ảnh
        } else if (type_img_avt != 'image/jpeg' && type_img_avt != 'image/png' && type_img_avt != 'image/gif') {
            $('#formUpAvt button[type=submit]').html('Upload');
            $('#formUpAvt .alert-danger').removeClass('hidden');
            $('#formUpAvt .alert-danger').html('File ảnh không đúng định dạng cho phép.');
        } else {
            $(this).ajaxSubmit({ 
                beforeSubmit: function() {
                    target:   '#formUpAvt .alert-danger', 
                    $("#formUpAvt .box-progress-bar").removeClass('hidden');
                    $("#formUpAvt .progress-bar").width('0%');
                },
                uploadProgress: function (event, position, total, percentComplete){ 
                    $("#formUpAvt .progress-bar").animate({width: percentComplete + '%'});
                    $("#formUpAvt .progress-bar").html(percentComplete + '%');
                },
                success: function (data) {     
                    $('#formUpAvt button[type=submit]').html('Upload');
                    $('#formUpAvt .alert-danger').attr('class', 'alert alert-success'); 
                    $('#formUpAvt .alert-success').html(data);
                },
                error: function() {
                    $('#formUpAvt button[type=submit]').html('Upload');
                    $('#formUpAvt .alert-danger').removeClass('hidden');  
                    $('#formUpAvt .alert-danger').html('Không thể upload hình ảnh vào lúc này, hãy thử lại sau.');
                },
                resetForm: true
            }); 
            return false;
        }
    // Ngược lại không chọn ảnh
    } else {
        $('#formUpAvt button[type=submit]').html('Upload');
        $('#formUpAvt .alert-danger').removeClass('hidden');
        $('#formUpAvt .alert-danger').html('Vui lòng chọn tệp hình ảnh.');
    }
}); 

Xoá ảnh đại diện

// Xoá ảnh đại diện
$('#del_avt').on('click', function() {
    $confirm = confirm('Bạn có chắc chắn muốn xoá ảnh đại diện này không?');
    if ($confirm == true)
    {
        $.ajax({
            url : $_DOMAIN + 'profile.php',
            type : 'POST',
            data : {
                action : 'delete_avt'
            }, success : function() {
                location.reload();
            }, error : function() {
                alert('Đã có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại.');
            }
        });
    }
    else {
        return false;
    }
}); 


Cái này đã quá quen thuộc rồi nên mình sẽ không giải thích nữa nhé!Viết PHP xử lý dữ liệu

Ở phần này, chúng ta chỉ xử lý 2 luồng dữ liệu, đó là:

 • Upload ảnh đại diện
 • Xoá ảnh đại diện

Trước tiên, các bạn tạo cho mình file admin/profile.php để code, sau đó các bạn copy toàn bộ code bên dưới này vào:

<?php
 
// Kết nối database và thông tin chung
require_once 'core/init.php';
 
// Nếu đăng nhập
if ($user) 
{
    // Nếu có file upload
    if (isset($_FILES['img_avt'])) 
    {
        $dir = "../upload/"; 
        $name_img = stripslashes($_FILES['img_avt']['name']);
        $source_img = $_FILES['img_avt']['tmp_name'];
 
        // Lấy ngày, tháng, năm hiện tại
        $day_current = substr($date_current, 8, 2);
        $month_current = substr($date_current, 5, 2);
        $year_current = substr($date_current, 0, 4);
 
        // Tạo folder năm hiện tại
        if (!is_dir($dir.$year_current))
        {
            mkdir($dir.$year_current.'/');
        } 
 
        // Tạo folder tháng hiện tại
        if (!is_dir($dir.$year_current.'/'.$month_current))
        {
            mkdir($dir.$year_current.'/'.$month_current.'/');
        }   
 
        // Tạo folder ngày hiện tại
        if (!is_dir($dir.$year_current.'/'.$month_current.'/'.$day_current))
        {
            mkdir($dir.$year_current.'/'.$month_current.'/'.$day_current.'/');
        }
 
        $path_img = $dir.$year_current.'/'.$month_current.'/'.$day_current.'/'.$name_img; // Đường dẫn thư mục chứa file
        move_uploaded_file($source_img, $path_img); // Upload file
        $url_img = substr($path_img, 3); // Đường dẫn file
 
        $sql_up_avt = "UPDATE accounts SET url_avatar = '$url_img' WHERE id_acc = '$data_user[id_acc]'";
        $db->query($sql_up_avt);
        echo 'Upload thành công.';
        $db->close();
        new Redirect($_DOMAIN.'profile');
    } 
    // Nếu tồn tại POST action
    else if (isset($_POST['action']))
    {
        $action = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['action'])));
 
        // Xoá ảnh đại diện
        if ($action == 'delete_avt')
        {       
            if (file_exists('../'.$data_user['url_avatar']))
            {
                unlink('../'.$data_user['url_avatar']);
            }
 
            $sql_delete_avt = "UPDATE accounts SET url_avatar = '' WHERE id_acc = '$data_user[id_acc]'";
            $db->query($sql_delete_avt);
            $db->close();    
        }
    }
    else
    {
        new Redirect($_DOMAIN); 
    }
}
// Ngược lại chưa đăng nhập
else
{
    new Redirect($_DOMAIN); // Trở về trang index
}
  
?>


Bây giờ các bạn chạy thử xem, mình chắc chắn rằng vẫn còn có cái gì đó không ổn. Đó chính là ảnh đại diện bên sidebar, nó vẫn chưa hiển thị được.Để fix lỗi này các bạn chỉ cần mở file admin/templates/sidebar.php lên và thay đổi code //URL ảnh đại diện tài khoản thành đoạn code dưới đây:

// URL ảnh đại diện tài khoản if ($data_user['url_avatar'] == '') { 	echo $_DOMAIN.'images/profile.png'; } else { 	echo str_replace('admin/', '', $_DOMAIN).$data_user['url_avatar']; } 

Bây giờ thì mượt rồi đấy :v

4. Lời kết

Bài dài quá rồi, mình sẽ dừng tại đây. Qua bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các chức năng còn lại của profile admin. Nếu có gì thắc mắc, các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng bài trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Hy vọng với bài viết về Hướng dẫn tạo website tin tức phần 16: Quản lý profile user đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!