Hướng dẫn tạo website tin tức phần 15: Quản lý user

Hướng dẫn tạo website tin tức phần 15: Quản lý user là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Hướng dẫn tạo website tin tức phần 15: Quản lý user sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoidapcode trong series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP. Ở trong bài trước, chúng ta đã hoàn thiện các chức năng của bài viết, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng các chức năng của quản lý tài khoản. Bắt tay vào việc thôi nào!

1. Khái quát

Chức năng này dùng để quản lý tài khoản của các tác giả. Gồm có các chức năng sau:

  • Thêm tài khoản
  • Mở/khoá tài khoản
  • Xoá tài khoản

Các bạn thắc mắc vì sao không có chức năng chỉnh sửa phải không? Theo mình các chức năng "nhạy cảm" như thế này thì khi nào tác giả quên mật khẩu, cứ liên hệ admin vào database mà lấy :v

2. Lưu ý và chỉnh sửa

Ở trong bài 6, chúng ta đã tạo table accounts, nên trong bài này chúng ta sẽ không cần tạo nữa.

Các bạn để ý bên phần sidebar mình thiếu mất một item của quản lý tài khoản, các bạn mở file admin/templates/sidebar.php lên và chèn thêm đoạn code này tiếp tục ở dưới các item trong phần sidebar của admin:

<a class="list-group-item" href="' . $_DOMAIN . 'accounts">
    <span class="glyphicon glyphicon-lock"></span> Tài khoản
</a> 


Reload lại các bạn sẽ được kết quả như thế này:Hướng dẫn tạo website tin tức phần 15: Quản lý userTiếp theo các bạn mở file admin/includes/footer.php lên và thêm đoạn code này tiếp bên dưới phần active item:

else if ($tab == 'accounts')
{
    echo '<script>$(".sidebar ul a:eq(7)").addClass("active");</script>';
} 

Sau đó, các bạn mở file admin/templates/content.php và thêm cho mình điều kiện này tiếp bên dưới các điều kiện phân trang:

else if ($tab == 'accounts')
{
    // Hiển thị template tài khoản
    require_once 'templates/accounts.php';
} 

Nếu load trang mà thấy lỗi thì đừng lo lắng nhé, do chúng ta chưa tạo file admin/templates/accounts.php

3. Phân trang tài khoản

Ở trong chức năng này, ta sẽ có hai trang:

  • Trang hiển thị danh sách tài khoản (http://domain.com/admin/accounts)
  • Trang thêm tài khoản (http://domain.com/admin/accounts/add)

Các bạn tạo cho mình file admin/templates/accounts.php và dán nội dung này vào:

<?php
  
// Nếu đăng nhập
if ($user)
{
    // Nếu tài khoản là tác giả
    if ($data_user['position'] == 0)
    {
        echo '<div class="alert alert-danger">Bạn không có đủ quyền để vào trang này.</div>';
    } 
    // Ngược lại tài khoản là admin
    else if ($data_user['position'] == 1) 
    {
        echo '<h3>Tài khoản</h3>';
        // Lấy tham số ac
        if (isset($_GET['ac']))
        {
            $ac = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['ac'])));
        }
        else
        {
            $ac = '';
        }
      
        // Lấy tham số id
        if (isset($_GET['id']))
        {
            $id = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['id'])));
        }
        else
        {
            $id = '';
        }
      
        // Nếu có tham số ac
        if ($ac != '') 
        {
            // Trang thêm tài khoản
            if ($ac == 'add')
            {
                // Dãy nút của thêm tài khoản
                echo
                '
                    <a href="' . $_DOMAIN . 'accounts" class="btn btn-default">
                        <span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span> Trở về
                    </a> 
                ';
      
                // Content thêm tài khoản
            }         
        }
        // Ngược lại không có tham số ac
        // Trang danh sách tài khoản
        else
        {
            // Dãy nút của danh sách tài khoản
            echo
            '
                <a href="' . $_DOMAIN . 'accounts/add" class="btn btn-default">
                    <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Thêm
                </a> 
                <a href="' . $_DOMAIN . 'accounts" class="btn btn-default">
                    <span class="glyphicon glyphicon-repeat"></span> Reload
                </a>
                <a class="btn btn-warning" id="lock_acc_list">
                    <span class="glyphicon glyphicon-lock"></span> khoá
                </a>
                <a class="btn btn-success" id="unlock_acc_list">
                    <span class="glyphicon glyphicon-lock"></span> Mở khoá
                </a> 
                <a class="btn btn-danger" id="del_acc_list">
                    <span class="glyphicon glyphicon-trash"></span> Xoá
                </a> 
            ';
      
            // Content danh sách tài khoản
        }
    }
}
// Ngược lại chưa đăng nhập
else
{
    new Redirect($_DOMAIN); // Trở về trang index
}
  
?> 

4. Thêm tài khoản

Truy cập đường dẫn http://domain.com/admin/accounts/add để bắt đầu làm nhé!

Xây dựng template

Mở file admin/templates/accounts.php và dán đoạn code này bên dưới dòng // Content thêm tài khoản:

echo '
    <p class="form-add-acc">
        <form method="POST" id="formAddAcc" onsubmit="return false;">
            <div class="form-group">
                <label>Tên đăng nhập</label>
                <input type="text" class="form-control title" id="un_add_acc">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Mật khẩu</label>
                <input type="password" class="form-control title" id="pw_add_acc">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Nhập lại mật khẩu</label>
                <input type="password" class="form-control title" id="repw_add_acc">
            </div>
            <div class="form-group">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">Thêm</button>
            </div>
            <div class="alert alert-danger hidden"></div>
        </form>
    </p>
'; 

Viết Ajax gửi dữ liệu

Các bạn mở file admin/js/form.js và chèn tiếp đoạn code này bên dưới:

// Thêm tài khoản
$('#formAddAcc button').on('click', function() {
    $un_add_acc = $('#un_add_acc').val();
    $pw_add_acc = $('#pw_add_acc').val();
    $repw_add_acc = $('#repw_add_acc').val();
 
    if ($un_add_acc == '' || $pw_add_acc == '' || $repw_add_acc == '')
    {
        $('#formAddAcc .alert').removeClass('hidden');
        $('#formAddAcc .alert').html('Vui lòng điền đầy đủ thông tin.');
    }
    else
    {
        $.ajax({
            url : $_DOMAIN + 'accounts.php',
            type : 'POST',
            data : {
                un_add_acc: $un_add_acc,
                pw_add_acc : $pw_add_acc,
                repw_add_acc : $repw_add_acc,
                action : 'add_acc'
            }, success : function(data) {
                $('#formAddAcc .alert').html(data);
            }, error : function() {
                $('#formAddAcc .alert').removeClass('hidden');
                $('#formAddAcc .alert').html('Đã có lỗi xảy ra, hãy thử lại.');
            }  
        });
    }
}); 

Viết PHP xử lý dữ liệu

Tạo cho mình file admin/accounts.php và copy nội dung này vào:

<?php
 
// Kết nối database và thông tin chung
require_once 'core/init.php';
 
// Nếu đăng nhập
if ($user) 
{
    // Nếu tồn tại POST action
    if (isset($_POST['action']))
    {
        // Xử lý POST action
        $action = trim(addslashes(htmlspecialchars($_POST['action'])));
 
        // Thêm tài khoản
        if ($action == 'add_acc') 
        {
            // Xử lý các giá trị
            $un_add_acc = trim(htmlspecialchars(addslashes($_POST['un_add_acc'])));
            $pw_add_acc = trim(htmlspecialchars(addslashes($_POST['pw_add_acc'])));
            $repw_add_acc = trim(htmlspecialchars(addslashes($_POST['repw_add_acc'])));
 
            // Các biến xử lý thông báo
            $show_alert = '<script>$("#formAddAcc .alert").removeClass("hidden");</script>';
            $hide_alert = '<script>$("#formAddAcc .alert").addClass("hidden");</script>';
            $success = '<script>$("#formAddAcc .alert").attr("class", "alert alert-success");</script>';
 
            // Kiểm tra tên đăng nhập
            $sql_check_un_exist = "SELECT username FROM accounts WHERE username = '$un_add_acc'";
 
            if ($un_add_acc == '' || $pw_add_acc == '' || $repw_add_acc == '') {
                echo $show_alert.'Vui lòng điền đầy đủ thông tin.';
            } else if (strlen($un_add_acc) < 6 || strlen($un_add_acc) > 32) {
                echo $show_alert.'Tên đăng nhập nằm trong khoảng 6-32 ký tự.';
            } else if (preg_match('/\W/', $un_add_acc)) {
                echo $show_alert.'Tên đăng nhập không chứa kí tự đậc biệt và khoảng trắng.';
            } else if ($db->num_rows($sql_check_un_exist)) {
                echo $show_alert.'Tên đăng nhập đã tồn tại.';
            } else if (strlen($pw_add_acc) < 6) {
                echo $show_alert.'Mật khẩu quá ngắn.';
            } else if ($pw_add_acc != $repw_add_acc) {
                echo $show_alert.'Mật khẩu nhập lại không khớp.';
            } else {
                $pw_add_acc = md5($pw_add_acc);
                $sql_add_acc = "INSERT INTO accounts VALUES (
                    '',
                    '$un_add_acc',
                    '$pw_add_acc',
                    '',
                    '',
                    '0',
                    '0',
                    '$date_current',
                    '',
                    '',
                    '',
                    '',
                    '',
                    ''
                )";
                $db->query($sql_add_acc);
                $db->close();
 
                echo $show_alert.$success.'Thêm tài khoản thành công.';
                new Redirect($_DOMAIN.'accounts'); // Trở về trang danh sách tài khoản
            }
        }
        // Mở tài khoản
        // Khoá tài khoản
        // Xoá tài khoản
    }
    else
    {
        new Redirect($_DOMAIN); // Trở về trang index
    }
}
else
{
    new Redirect($_DOMAIN); // Trở về trang index
} 

5. Danh sách tài khoản

Các bạn mở file admin/templates/accounts.php lên và chèn đoạn code này bên dưới dòng // Content danh sách tài khoản:

$sql_get_list_acc = "SELECT * FROM accounts WHERE position = '1' ORDER BY id_acc DESC";
// Nếu có tài khoản
if ($db->num_rows($sql_get_list_acc))
{
    echo
    '
        <br><br>
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-striped list" id="list_acc">
                <tr>
                    <td><input type="checkbox"></td>
                    <td><strong>ID</strong></td>
                    <td><strong>Tên đăng nhập</strong></td>
                    <td><strong>Trạng thái</strong></td>
                    <td><strong>Tools</strong></td>
                </tr>
    ';
 
    // In danh sách tài khoản
    foreach ($db->fetch_assoc($sql_get_list_acc, 0) as $key => $data_acc)
    {
        // Trạng thái tài khoản
        if ($data_acc['status'] == 0) {
            $stt_acc = '<label class="label label-success">Hoạt động</label>';
        } else if ($data_acc['status'] == 1) {
            $stt_acc = '<label class="label label-warning">Khoá</label>';
        }
 
        echo
        '
            <tr>
                <td><input type="checkbox" name="id_acc[]" value="' . $data_acc['id_acc'] .'"></td>
                <td>' . $data_acc['id_acc'] .'</td>
                <td>' . $data_acc['username'] . '</td>
                <td>' . $stt_acc . '</td>
                <td>
                    <a data-id="' . $data_acc['id_acc'] . '" class="btn btn-sm btn-warning lock-acc-list">
                        <span class="glyphicon glyphicon-lock"></span>
                    </a>
                    <a data-id="' . $data_acc['id_acc'] . '" class="btn btn-sm btn-success unlock-acc-list">
                        <span class="glyphicon glyphicon-lock"></span>
                    </a>
                    <a data-id="' . $data_acc['id_acc'] . '" class="btn btn-sm btn-danger del-acc-list">
                        <span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        ';
    }
 
    echo
    '
            </table>
        </div>
    ';
}
// Nếu không có tài khoản
else
{
    echo '<br><br><div class="alert alert-info">Chưa có tài khoản nào.</div>';
} 

Giờ các bạn chạy lại xem thành quả nhé!

6. Lời kết

Ở bài này chúng ta đã viết xong chức năng thêm tài khoản và hiển thị danh sách của chúng. Ở bài sau, chúng ta đã hoàn thành nốt các chức năng còn lại của tài khoản. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment bên dưới hoặc đăng bên trên group kèm link bài viết để được hỗ trợ nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Hy vọng với bài viết về Hướng dẫn tạo website tin tức phần 15: Quản lý user đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!