Hướng dẫn tạo website tin tức phần 10: Quản lý hình ảnh

Hướng dẫn tạo website tin tức phần 10: Quản lý hình ảnh là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Hướng dẫn tạo website tin tức phần 10: Quản lý hình ảnh sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và PHP nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn xây dựng trang tin tức bằng PHP. Ở bài trước chúng ta đã hoàn thành xong các chức năng của chuyên mục rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng các chức năng của hình ảnh. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!

1. Khái quát

Một trong những phần không thể thiếu của trang tin tức đó là hình ảnh (tiếng anh là images). Một bài viết mà không có hình ảnh minh hoạ thì rất là nhàm chán phải không nào! Cho nên vì thế chúng ta sẽ xây dựng chức năng này cho ứng dụng của mình.

Các đặc điểm và chức năng trong phần này là:

 • Upload ảnh
 • Kiểm tra lượng ảnh upload tối đa trong một lần.
 • Kiểm tra kích thước (size) của ảnh khi upload.
 • Kiểm tra đuôi mở rộng của ảnh khi upload.
 • Xoá ảnh 
 • Bảng hiển thị danh sách hình ảnh
 • Không phần quyền tài khoản (vì các tác giả có thể upload hình ảnh cho bài viết của mình)

2. Tạo table hình ảnh và folder lưu trữ

Các bạn tạo table images và chạy lênh SQL sau:

CREATE TABLE `images` (
  `id_img` int(11) NOT NULL,
  `url` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `type` varchar(5) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `size` int(11) NOT NULL,
  `date_uploaded` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
ALTER TABLE `images`
  ADD PRIMARY KEY (`id_img`);
ALTER TABLE `images`
  MODIFY `id_img` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 


Chúng ta sẽ được table như sau: Trong đó:

 • url: là đường dẫn của hình ảnh, bao gồm domain (Ví dụ: http://domain.com/upload/image.jpg)
 • type: là đuôi mở rộng của ảnh (Ví dụ: jpg, png, jpeg, gif, ...)
 • size: là kích thước của ảnh, đơn vị là byte

Để tạo folder chứa các hình ảnh, các bạn tạo cho mình folder upload cùng cấp với folder admin. Mình không để folder này trong folder admin vì khi người dùng xem url ảnh thì sẽ thấy đường dẫn /admin/upload/ nên rất là nguy hiểm.

3. Phân trang hình ảnh

Trong phần hình ảnh này, chúng ta sẽ phân ra 2 trang:

 • Trang hiển thị danh sách hình ảnh (http://domain.com/admin/photos/)
 • Trang upload hình ảnh (http://domain.com/admin/photos/add)

Các bạn mở file admin/templates/photos.php lên và dán nội dung sau:

<?php
  
// Nếu đăng nhập
if ($user)
{
   
    echo '<h3>Hình ảnh</h3>';
    // Lấy tham số ac
    if (isset($_GET['ac']))
    {
        $ac = trim(addslashes(htmlspecialchars($_GET['ac'])));
    }
    else
    {
        $ac = '';
    }
  
  
    // Nếu có tham số ac
    if ($ac != '') 
    {
        // Trang upload hình ảnh
        if ($ac == 'add')
        {
            // Dãy nút của upload hình ảnh
            echo
            '
                <a href="' . $_DOMAIN . 'photos" class="btn btn-default">
                    <span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span> Trở về
                </a> 
            ';
  
            // Content upload hình ảnh
 
        } 
         
    }
    // Ngược lại không có tham số ac
    // Trang danh sách hình ảnh
    else
    {
        // Dãy nút của danh sách hình ảnh
        echo
        '
            <a href="' . $_DOMAIN . 'photos/add" class="btn btn-default">
                <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Thêm
            </a> 
            <a href="' . $_DOMAIN . 'photos" class="btn btn-default">
                <span class="glyphicon glyphicon-repeat"></span> Reload
            </a> 
            <a class="btn btn-danger" id="del_img_list">
                <span class="glyphicon glyphicon-trash"></span> Xoá
            </a> 
        ';
  
        // Content danh sách hình ảnh
    }
}
// Ngược lại chưa đăng nhập
else
{
    new Redirect($_DOMAIN); // Trở về trang index
}
  
?> 

4. Upload hình ảnh

Các bạn vào đường dẫn http://domain.com/admin/photos/add để bắt đầu làm nhé!

Xây dựng template

Các bạn mở file admin/templates/photos.php lên và dán đoạn code này vào bên dưới dòng // Content upload hình ảnh:

echo
'
    <p class="form-up-img">
        <div class="alert alert-info">Mỗi lần upload tối đa 20 file ảnh. Mỗi file có dung lượng không vượt quá 5MB và có đuôi định dạng là .jpg, .png.gif., </div>
        <form action="' . $_DOMAIN . 'photos.php"method="POST" id="formUpImg" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return false;">
            <div class="form-group">
                <label>Chọn hình ảnh</label>
                <input type="file" class="form-control" accept="image/*" name="img_up[]" multiple="true" id="img_up" onchange="preUpImg();">
            </div>
            <div class="form-group box-pre-img hidden">
                <p><strong>Ảnh xem trước</strong></p>
            </div>
            <div class="form-group hidden box-progress-bar">
                <div class="progress">
                    <div class="progress-bar" role="progressbar"></div>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">Upload</button>
                <button class="btn btn-default" type="reset">Chọn lại</button>
            </div>
            <div class="alert alert-danger hidden"></div>
        </form>
    </p>
'; 


Sau đó các bạn chạy lại trang thì sẽ được kết quả như sau:

Viết Ajax gửi dữ liệu

Mở file admin/js/form.js lên và copy các đoạn code sau:

Đầu tiên là chức năng xem ảnh trước khi upload:

// Xem ảnh trước
function preUpImg() {
    img_up = $('#img_up').val();
    count_img_up = $('#img_up').get(0).files.length;
    $('#formUpImg .box-pre-img').html('<p><strong>Ảnh xem trước</strong></p>');
    $('#formUpImg .box-pre-img').removeClass('hidden');
 
    // Nếu đã chọn ảnh
    if (img_up != '')
    {
        $('#formUpImg .box-pre-img').html('<p><strong>Ảnh xem trước</strong></p>');
        $('#formUpImg .box-pre-img').removeClass('hidden');
        for (i = 0; i <= count_img_up - 1; i++)
        {
            $('#formUpImg .box-pre-img').append('<img src="' + URL.createObjectURL(event.target.files[i]) + '" style="border: 1px solid #ddd; width: 50px; height: 50px; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;"/>');
        }
    } 
    // Ngược lại chưa chọn ảnh
    else
    {
        $('#formUpImg .box-pre-img').html('');
        $('#formUpImg .box-pre-img').addClass('hidden');
    }
} 

Trong đó: Hàm ObURL.createjectURL() là một hàm API của brower, dùng để tạo các URL file. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.Tiếp theo là nút reset form upload ảnh:

// Nút reset form  hình ảnh
$('#formUpImg button[type=reset]').on('click', function() {
    $('#formUpImg .box-pre-img').html('');
    $('#formUpImg .box-pre-img').addClass('hidden');
}); 


// Upload hình ảnh
$('#formUpImg').submit(function(e) {
    img_up = $('#img_up').val();
    count_img_up = $('#img_up').get(0).files.length;
    error_size_img = 0;
    error_type_img = 0;
    $('#formUpImg button[type=submit]').html('Đang tải ...');
 
    // Nếu có chọn ảnh
    if (img_up) {
        e.preventDefault();
         
        // Kiểm tra dung lượng ảnh
        for (i = 0; i <= count_img_up - 1; i++)
        {
            size_img_up = $('#img_up')[0].files[i].size;
            if (size_img_up > 5242880) { // 5242880 byte = 5MB 
                error_size_img += 1; // Lỗi
            } else {
                error_size_img += 0; // Không lỗi
            }
        }
 
        // Kiểm tra định dạng ảnh
        for (i = 0; i <= count_img_up - 1; i++)
        {
            type_img_up = $('#img_up')[0].files[i].type;
            if (type_img_up == 'image/jpeg' || type_img_up == 'image/png' || type_img_up == 'image/gif') {
                error_type_img += 0;
            } else {
                error_type_img += 1;
            }
        }
 
        // Nếu lỗi về size ảnh
        if (error_size_img >= 1) {
            $('#formUpImg button[type=submit]').html('Upload');
            $('#formUpImg .alert').removeClass('hidden');
            $('#formUpImg .alert').html('Một trong các tệp đã chọn có dung lượng lớn hơn mức cho phép.');
        // Nếu số lượng ảnh vượt quá 20 file
        } else if (count_img_up > 20) {
            $('#formUpImg button[type=submit]').html('Upload');
            $('#formUpImg .alert').removeClass('hidden');
            $('#formUpImg .alert').html('Số file upload cho mỗi lần vượt quá mức cho phép.');
        } else if (error_type_img >= 1) {
            $('#formUpImg button[type=submit]').html('Upload');
            $('#formUpImg .alert').removeClass('hidden');
            $('#formUpImg .alert').html('Một trong những file ảnh không đúng định dạng cho phép.');
        } else {
            $(this).ajaxSubmit({ 
                beforeSubmit: function() {
                    target:   '#formUpImg .alert', 
                    $("#formUpImg .box-progress-bar").removeClass('hidden');
                    $("#formUpImg .progress-bar").width('0%');
                },
                uploadProgress: function (event, position, total, percentComplete){ 
                    $("#formUpImg .progress-bar").animate({width: percentComplete + '%'});
                    $("#formUpImg .progress-bar").html(percentComplete + '%');
                },
                success: function (data) {     
                    $('#formUpImg button[type=submit]').html('Upload');
                    $('#formUpImg .alert').attr('class', 'alert alert-success'); 
                    $('#formUpImg .alert').html(data);
                },
                error: function() {
                    $('#formUpImg button[type=submit]').html('Upload');
                    $('#formUpImg .alert').removeClass('hidden');  
                    $('#formUpImg .alert').html('Không thể upload hình ảnh vào lúc này, hãy thử lại sau.');
                },
                resetForm: true
            }); 
            return false;
        }
    // Ngược lại không chọn ảnh
    } else {
        $('#formUpImg button[type=submit]').html('Upload');
        $('#formUpImg .alert').removeClass('hidden');
        $('#formUpImg .alert').html('Vui lòng chọn tệp hình ảnh.');
    }
}); 


Mình đã chú thích kĩ bên trong rồi nên sẽ không giải thính thêm nữa.Viết PHP xử lý dữ liệu

Các bạn tạo cho mình file admin/photos.php và chèn nội dung này vào:

<?php
 
// Kết nối database và thông tin chung
require_once 'core/init.php';
 
// Nếu đăng nhập
if ($user) 
{
    // Nếu có file upload
    if (isset($_FILES['img_up'])) 
    {
        foreach($_FILES['img_up']['name'] as $name => $value)
        {
            $dir = "../upload/"; 
            $name_img = stripslashes($_FILES['img_up']['name'][$name]);
            $source_img = $_FILES['img_up']['tmp_name'][$name];
 
            // Lấy ngày, tháng, năm hiện tại
            $day_current = substr($date_current, 8, 2);
            $month_current = substr($date_current, 5, 2);
            $year_current = substr($date_current, 0, 4);
 
            // Tạo folder năm hiện tại
            if (!is_dir($dir.$year_current))
            {
                mkdir($dir.$year_current.'/');
            } 
 
            // Tạo folder tháng hiện tại
            if (!is_dir($dir.$year_current.'/'.$month_current))
            {
                mkdir($dir.$year_current.'/'.$month_current.'/');
            }   
 
            // Tạo folder ngày hiện tại
            if (!is_dir($dir.$year_current.'/'.$month_current.'/'.$day_current))
            {
                mkdir($dir.$year_current.'/'.$month_current.'/'.$day_current.'/');
            }
 
            $path_img = $dir.$year_current.'/'.$month_current.'/'.$day_current.'/'.$name_img; // Đường dẫn thư mục chứa file
            move_uploaded_file($source_img, $path_img); // Upload file
            $type_img = array_pop(split("\.", $name_img)); // Loại file
            $url_img = substr($path_img, 3); // Đường dẫn file
            $size_img = $_FILES['img_up']['size'][$name]; // Dung lượng file
 
            // Thêm dữ liệu vào table
            $sql_up_file = "INSERT INTO images VALUES (
                '',
                '$url_img',
                '$type_img',
                '$size_img',
                '$date_current'
            )";
            $db->query($sql_up_file);
        }
        echo 'Upload thành công.';
        $db->close();
        new Redirect($_DOMAIN.'photos');
    }
    // Nếu tồn tại POST action
}
// Ngược lại chưa đăng nhập
else
{
    new Redirect($_DOMAIN); // Trở về trang index
}
  
?> 


Có rất nhiều cách để tạo folder lưu trữ từng file ảnh, nhưng mình dùng các phổ biến hiện nay là sẽ lưu các file ảnh theo từng folder ngày/tháng/năm để dễ dàng tìm kiếm và quản lý.Ok! Bây giờ các bạn chạy thử để xem thành quả nào!

Trong folder:

Trong table:

5. Lời kết

Qua bài này chúng đã nắm được khái quát và chức năng hình ảnh, tạo table, phân trang và xây dựng chức năng upload hình ảnh. Ở bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành các chức năng của phần này nhé! Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới hoặc đăng bài trên group kèm theo link bài viết để được hỗ trợ nhanh nhất nhé! Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

Hy vọng với bài viết về Hướng dẫn tạo website tin tức phần 10: Quản lý hình ảnh đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình PHP. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!