Hướng dẫn Query Builder (Model) trong laravel

Hướng dẫn Query Builder (Model) trong laravel là vấn đề được nhiều lập trình viên quan tâm, bởi những kiến thức trên trường lớp là không đủ, vì vậy bài Hướng dẫn Query Builder (Model) trong laravel sẽ chia sẻ tới bạn nhiều thông tin hữu ích

Mọi người vẫn hỏi tôi về việc học lập trình nói chung và Laravel nói riêng có cần năng khiếu hay quá khó để tiếp cận hay không. Thì tôi có thể trả lời rằng, học lập trình cũng như việc bạn học tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác, bởi lập trình...là ngôn ngữ của máy tính, để máy tính đọc và máy tính thực hiện theo yêu cầu của mình, bạn thích là học được.

Model trong mô mình MVC dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu và trả kết quả về cho Controller, từ đó controller sẽ xử lý kết quả đó và chuyển sang View để hiển thị lên website. Trong laravel có 2 cách sử dụng đó là dùng Eloquent ORM hoặc Query Builder. Trong bài này mình sẽ giới thiệu về Query Builder và ở bài sau mình sẽ nói về Eloquent ORM.

Hiện laravel hỗ trợ 4 hệ quản trị cơ sở dữ liệu là: MySQL, Postgres, SQLite, SQL Server và thông tin cấu hình database nằm ở file app/config/database.php.

Trong model của laravel sử dụng PDO đảm bảo tính an toàn (chống SQL injection) nên bạn không cần kiểm tra và "làm sạch" dữ liệu đầu vào. Mình xin trích nguyên văn:

 "The Laravel query builder uses PDO parameter binding throughout to protect your application against SQL injection attacks. There is no need to clean strings being passed as bindings" 

1. Tạo Model trong laravel

Tất cả Model của laravel được đặt trong thư mục app/models và khi tạo mới một model bạn cần tuân theo những quy tắc sau:

 • Tên file phải đặt trùng với tên class
 • Trong laravel có 2 tùy chọn Eloquent ORM và Query Builder. Nếu sử dụng Eloquent thì bắt buộc class phải extends \Illuminate\Database\Eloquent\Model hoặc Eloquent, còn sử dụng Query Builder thì không cần extends gì.

Ví dụ: tạo User model với query builder:

Bước 1: Tạo file User.php trong thư mục app/models.

Bước 2: Viết code trong file User.php như sau:

<?php
 
class User{
    public static function all(){
        return DB::table('users')->get();
    }
}


Vậy là ta đã tạo ra model User và phương thức all để lấy ra tất cả các user.Tạo model trong thư mục con (sub folder)

Laravel hỗ trợ rất tốt việc tạo các class trong sub folder, và cũng tương tự như việc tạo controller trong sub folder, sau khi tạo xong bắt buộc chạy lệnh sau (run command): php artisan dump-autoload.

Ví dụ tạo model Product.php trong thư mục demosubfolder, thì bắt buộc ngay sau khi tạo bạn phải chạy lệnh php artisan dump-autoload để laravel hiểu được model Product này.

2. Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng Query Builder

Để tương tác với cơ sở dữ liệu bằng query builder thì laravel cung cấp cho ta class DB để làm việc đó.

Cú pháp sử dụng:

DB::table($ten_bang)->bieuthuc->laydulieu();

Trong đó:

 • $ten_bang là đặt bảng mà trong truy vấn sẽ truy vấn tới.
 • bieuthuc là các biểu thức mà trong câu truy vấn sẽ thực hiện như: where, orWhere, orderBy, groupBy, ...
 • laydulieu() là phương thức để thực thi câu truy vấn bao gồm các biểu thức trước đó, cơ bản nhất là get() ngoài ra còn có, first(), pluck(), lists(), ...

Ví dụ: tạo phương thức tìm ra user đầu tiên theo username => đầu vào là $username:

<?php
 
class User{
     
    public static function getByUserName($username)
    {
        return DB::table('users')->where('username','=',$username)->first();
    }
}

Sử dụng: $user=User::getByUserName('Hoidapcode'); thì ta sẽ nhận được $user tương ứng với username là Hoidapcode (nếu có trong database).Để biết các biểu thức trong query builder hỗ trợ, bạn chạy đoạn code sau và bạn sẽ thấy là có rất nhiều query được hỗ trợ:

var_dump(get_class_methods('\Illuminate\Database\Query\Builder'));

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu thêm một số biểu thức thường dùng trong Query Builder. 

Biểu thức Where

Biểu thức Where sẽ có các tham số truyền vào và tùy vào số lượng tham số đó mà Laravel sẽ có những cách xử lý khác nhau.

where($column_value): trường hợp này $column_value sẽ là một mảng theo dạng $field => $value. 

$column_value=[
    'username'=>'freetuts',
    'email'=>'thinhbuzz@hoidapcode.com'
];

where($column,$value) <=> where column=value

where('username','Hoidapcode');

where($column,$operator,$value) <=> where column operator value

where('id', '>', 13); //sql: where id > 13 

->where()->orWhere()

where('username','Hoidapcode')->orWhere('email','admin@Hoidapcode.com'); //sql: where username='Hoidapcode' or email='admin@Hoidapcode.com' 

Vẫn còn các biểu thức tương tự như:

 • whereIn
 • whereNotIn($column,$array_value)
 • whereNull
 • whereNotNull
 • orWhereNull
 • orWhereNotNull($column), ....

Offset & Limit:

$users = DB::table('users')->skip(10)->take(5)->get(); //sql: select * from `users` limit 5 offset 10 
$users = DB::table('users')->offset(10)->take(5)->get(); //sql: select * from `users` limit 5 offset 10 

Order By, Group By, và Having

$users = DB::table('users')->orderBy('name', 'desc')->groupBy('count')->having('count', '>', 100)->get(); 
//sql: select * from `users` group by `count` having `count` > 100 order by `name` desc' 

3. Kết Luận

Như vậy trong bài này, mình đã giới thiệu về model trong laravel, cách sử dụng cơ bản của query builder và vài biểu thức đi kèm. Ở bài sau mình sẽ tiếp tục giới thiệu về query builder.


Hy vọng với bài viết về Hướng dẫn Query Builder (Model) trong laravel đã giải đáp giúp bạn phần nào về kiến thức lập trình Laravel. Như tôi đã nói, ngôn ngữ lập trình không quan trọng bằng tư duy giải thuật, tư duy logic để giải quyết vấn đề.

Với những năm trước đây, lập trình viên là một cái nghề khó và kén chọn người học, đồng nghĩa với việc thu nhập hàng tháng của các lập trình viên luôn cao. Còn những năm gần đây, thì lập trình là môn học phổ thông, và ai cũng nên học một ngôn ngữ lập trình nào đó.

Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào trong việc học lập trình online, hãy gửi yêu cầu cho tôi qua email hoidapcode.com@gmail.com hoặc để lại comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp trong vòng 24 giờ!

Blog hoidapcode.com là blog được tổng hợp tự động các bài học, thông tin về lập trình trên mạng internet. Nếu bạn có ý kiến hoặc đóng góp về bài viết này, hãy liên hệ với tôi!